Funcția de director executiv adjunct al AJOFM Călărași, scoasă la concurs

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, cu sediul în Bucureşti, Str. Avalanşei, nr. 20-22, organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de director executiv adjunct al Agenției Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca din Călărași, în data de 13.07.2021, ora 10:00 (proba scrisă), la sediul agenţiei.

Condiţii specifice necesare participarii la concursul pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante:

– pregătire de specialitate – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

-sa fie absolvent cu diploma a studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management, sau in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2019, cu modificarile si completarile ulterioare;

– vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: 7 ani;

– să îndeplinească condiţiile de ocupare a unei funcţii publice prevăzute la art. 465 alin. (1) din Codul Administrativ, cu excepția avizului psihologic.

Înscrierile se fac în termen de 20 zile de la data publicării anunţului pe site-ul instituţiei, respectiv în perioada 07.06.2021 – 28.06.2021, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă din strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucuresti.

Dosarul de concurs va conţine în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere;

b) curriculum vitae, modelul comun european;

c) copia actului de identitate;

d) copii ale diplomelor de studii;

e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;

f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;

g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia;

h) cazierul judiciar.

Copiile după actele prevăzute la lit. c-e se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Persoană de contact: Felicia Călugăru – inspector superior, tel. 021.303.98.58; email: felicia.călugăru@anofm.gov.ro

Adaugă la favorite Legătură permanentă.

Lasă un răspuns